Wettelijke bepalingen

De website en de inhoud www.kovino.be is de exclusieve eigendom van Wijnimport Kovino B.V.gehuisvest in Eekl.

Intellectuele eigendomsrechten

De website www.kovino.be is beschermd door het auteursrecht en is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken.

De auteursrechten komen Wijnimport Kovino B.V.toe. De concepten die de basis vormen van www.kovino.be, de teksten, design, software, beelden, logo’s, tekeningen, foto’s, films, routines en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en bekomen Wijnimport Kovino B.V.toe. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wijnimport Kovino B.V.de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, openbaar te maken, te verkopen of anderszins over te dragen, te distribueren of te verzenden onder om het even welke vorm (electronisch, mechanisch of anderszins).

De inhoud van de database is beschermd door een sui generis recht die aan de uitgever toe laat om elke overname en/of herbruiken van heel de inhoud of een deel er van te verbieden. Elke inbreuk op deze rechten is bedrieglijke namaak en kan resulteren in civiel- of strafrechtelijke procedures volgens Belgisch recht.

Inhoud Kwaliteit van de gegevens: Wijnimport Kovino B.V.spant er zich voor in om de meest exact mogelijke informatie te bieden. Desondanks kan Wijnimport Kovino B.V.geen garantie bieden voor de correctheid en de volledigheid van de gegevens die ter beschikking worden gesteld van de gebruikers van www.kovino.be en staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie.

Inhoud van de beoordelingen: De beoordelingen, nota’s, appreciaties, evaluaties, scores, tags, prijsindicaties, verkoopvoorwaarden, enz… zijn gekoppeld aan wijnen en/of wijnplaatsen. De inhoud van deze verschillende delen met gegevens weerspiegelen dus de mening van de auteur hiervan en in geen geval van Wijnimport Kovino B.V.De moderator van Wijnimport Kovino B.V.spant er zich voor in om racistische of ongeschikte publicaties op de website te verhinderen. In geen enkel geval zullen de meningen van de gebruikers gefilterd worden.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Doelstelling van de verwerking van de persoonsgegevens Wijnimport Kovino B.V.zamelt enkel die persoonsgegevens in die u meedeelt, zoals: voornaam, naam, postadres en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend ingezameld aan de hand van de elektronische formulieren die u invult wanneer u bijvoorbeeld: - inschrijft op een informatiebrief, - informatie vraagt, - een dienst gebruikt die op onze website wordt aangeboden. De gegevens die via deze formulieren worden meegedeeld, worden in de bestanden van Wijnimport Kovino B.V.opgenomen. Ze worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te leveren en u in te lichten over de andere producten, diensten en promoties van Wijnimport Kovino B.V.en van zijn partners. Met uw voorafgaande toestemming sturen we u commerciële informatie betreffende nieuwe producten of promoties. U kunt ons op elk ogenblik meedelen dat u dergelijke berichten niet langer wil ontvangen. U stemt ermee in dat Wijnimport Kovino B.V.alle persoonsgegevens die u via e-mail of een ander middel meedeelt, voor de hoger vermelde doelstellingen inzamelt, bewaart en/of gebruikt.

Uw rechten betreffende de persoonsgegevens die we inzamelen

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 op de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op inzage in uw gegevens en het recht om deze te wijzigen, zoals verder aangeduid, alsook het recht om het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te kijken. We nodigen u uit om elke wijziging van uw persoonsgegevens op onderstaand adres mee te delen naar onze contactgegevens. In functie van de inhoud van uw verzoek zullen we uw gegevens zo snel mogelijk aanpassen. Indien u uw persoonsgegevens wil raadplegen, indien u wilt dat uw persoonsgegevens uit ons bestand worden geschrapt, of indien u zich tegen het gebruik van uw persoonsgegevens verzet, kan u ons schriftelijk inlichten op de adresgegevens.

Het gebruik van 'Cookies' door wijnimport Kovino B.V.

Onze cookies vergemakkelijken het gebruik van onze website in grote mate. Wijnimport Kovino B.V.gebruikt deze enkel om uw onlinegebruik aangenamer te maken. We kunnen ze gebruiken voor een onthaal op maat of om u op de hoogte te houden van de resultaten van de wedstrijden waaraan u deelnam. Indien u de instellingen van uw browser niet wil wijzigen om de cookies te ontvangen, zullen bepaalde delen van de website misschien niet toegankelijk zijn voor u.

Links naar andere sites

De links naar sites die niet door Wijnimport Kovino B.V.worden geëxploiteerd, worden louter ter informatie aangeboden. We raden u aan om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van deze sites en in het bijzonder het deel over het respect van uw persoonlijke levenssfeer. Wijnimport Kovino B.V.kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of de operator van deze sites. Aangezien de verschillende restaurants die op deze site staat niet de eigendom zijn van Wijnimport Kovino B.V. Wijnimport Kovino B.V., exploiteren de eigenaars soms ook een eigen site, zonder enige controle van Wijnimport Kovino B.V.. We raden u aan om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van deze sites en in het bijzonder het deel over het respect van uw persoonlijke levenssfeer. Wijnimport Kovino B.V.kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van deze sites of microsites.

 

Alle facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. Bij niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van € 50,- en een nalatigheidsinterest. Geen enkele klacht zal nog aanvaard worden acht dagen na factuurdatum. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waarin onze firma is gevestigd bevoegd. De goederen blijven eigendom van wijnimport Kovino B.V. KoKÔViN tot de volledige betaling van de factuur.

  

Versie maart 2020


Afdrukken   E-mailadres